در این صفحه میتوانید تعرفه های انواع خدمات مربوط به یخچال و فریزر را مشاهده کنید و سپس اقدام به ثبت سفارش کنید.

تعرفه های تعمیرات یخچال و فریزر

تعمیر یخچال ویترینی
اجرت تعویض لاستیک درب 50000 تومان
تعویض کمپرسور یخچال ویترینی 100000 تومان
اجرت تعویض المنت 100000 تومان
اجرت تعویض فن کندانسور و فن اواپراتور (رادیاتور داخلی ) یخچال ویترینی 100000 تومان
اجرت تعویض رله و دورله 50000 تومان
اجرت وهزینه بازدید و تشخیص عیب انواع یخچال ویترینی در محل 30000 تومان
اجرت شستشوی مدار با گاز ازت 130000 تومان
اجرت شارژ گاز 50000 تومان
اجرت تعویض قطعات الکتریکی (ترموستات – رله و فن موتور) در محل 100000 تومان
اجرت تعویض رادیاتور داخلی انواع یخچال ها 140000 تومان
اجرت تایمربا کنترل کامل سیم کشی مدار 100000 تومان
تعمیر یخچال فریزر نو فراست
هزینه بازدید و تشخیص عیب انواع یخچال فریزر نوفراست خانگی در محل 30000 تومان
شستشوی مدار با گاز ازت 130000 تومان
تعویض سنسور یخچال فریزر نو فراست 55000 تومان
شارژ گاز 50000 تومان
تعویض شیر برقی یخچال فریزر نو فراست 50000 تومان
تعمیر و تعویض مخزن آب یخچال فریزر ساید بای ساید 60000 تومان
تعویض المنت 100000 تومان
تعویض فن کندانسور و فن اواپراتور (رادیاتور داخلی ) نوفراست 100000 تومان
تعویض رله و دورله 50000 تومان
تعویض کمپرسور نوفراست 100000 تومان
تغییر ساختار یخچال های اینورتر به یخچال ترموستاتی ( تعویض برد و تعویض سیم کشی ) 420000 تومان
تعویض لاستیک درب 50000 تومان
تعویض قطعات الکتریکی ( ترموستات – رله و فن موتور ) در محل 100000 تومان
تعویض رادیاتور داخلی انواع یخچال ها 140000 تومان
تایمربا کنترل کامل سیم کشی مدار 100000 تومان
تعمیر فریزر و یخچال ساده خانگی
بازدید و تشخیص عیب در محل 30000 تومان
تعویض قطعات الکتریکی ( ترموستات – رله و فن موتور ) در محل 100000 تومان
تعویض برد الکتریکی در محل 50000 تومان
شارژ گاز 50000 تومان
تعویض یا نصب رادیات داخلی 140000 تومان
تعویض کمپرسور 100000 تومان
تعویض لوله مویی 40000 تومان
نشت یابی و شستشوی سیکل و تعویض فیلتر وشارژ گاز 250000 تومان
شستوشوی مدار گازی با گاز ازت 130000 تومان
تعویض رله و دورله 50000 تومان
تعویض لاستیک درب 50000 تومان
تایمربا کنترل کامل سیم کشی مدار 100000 تومان