در این صفحه میتوانید تعرفه های انواع خدمات مربوط به کولرگازی را مشاهده کنید و سپس اقدام به ثبت سفارش کنید.

تعرفه های نصب انواع کولرگازی

تعرفه های اسپلیت دیواری
اسپلیت دیواری 12هزار 170.000 تومان
اسپلیت دیواری 18هزار 170.000 تومان
اسپلیت دیواری 24هزار 180.000 تومان
اسپلیت دیواری 30هزار 180.000 تومان
اسپلیت دیواری 36هزار 200.000 تومان

سایر دستمزدها:
- بازدید اولیه با ایاب ذهاب 25.000 تومان
- نصب پایه زمینی 20.000 تومان
- نصب پایه دیواری کوچک 40.000 تومان
- نصب پایه زمینی بزرگ 50.000 تومان
- سوراخکاری تا 20 سانت 40.000 تومان
- سوراخکاری تا 40 سانت 50.000 تومان
- سوراخکاری سقف 90.000 تومان
- نصب لوله درین هرمتر 10.000 تومان
- تست نشتی و رفع نشتی 50.000 تومان
- وکیوم 30.000 تومان
- دستمزد داکت کشی هرمتر 10.000 تومان
- برق کشی هرمتر 10.000 تومان
- شستشوی لوله با گاز ازت 50.000 تومان
- جوشکاری هر سر لوله 30.000 تومان
- پرچ کردن هر سر لوله 30.000 تومان
- دستمزد لوله کشی مسی 25.000 تومان
تعرفه های اسپلیت ایستاده
اسپلیت ایستاده 36هزار 200.000 تومان
اسپلیت ایستاده 48هزار 220.000 تومان
اسپلیت ایستاده 50هزار 220.000 تومان
اسپلیت ایستاده 60هزار 250.000 تومان
اسپلیت ایستاده 90هزار 400.000 تومان

سایر دستمزدها:
- بازدید اولیه با ایاب ذهاب 25.000 تومان
- نصب پایه زمینی 20.000 تومان
- نصب پایه دیواری کوچک 40.000 تومان
- نصب پایه زمینی بزرگ 50.000 تومان
- سوراخکاری تا 20 سانت 40.000 تومان
- سوراخکاری تا 40 سانت 50.000 تومان
- سوراخکاری سقف 90.000 تومان
- نصب لوله درین هرمتر 10.000 تومان
- تست نشتی و رفع نشتی 50.000 تومان
- وکیوم 30.000 تومان
- دستمزد داکت کشی هرمتر 10.000 تومان
- برق کشی هرمتر 10.000 تومان
- شستشوی لوله با گاز ازت 50.000 تومان
- جوشکاری هر سر لوله 30.000 تومان
- پرچ کردن هر سر لوله 30.000 تومان
- دستمزد لوله کشی مسی 25.000 تومان
تعرفه های داکت اسپلیت
داکت اسپلیت 24هزار 400.000 تومان
داکت اسپلیت 30هزار 450.000 تومان
داکت اسپلیت 36هزار 500.000 تومان
داکت اسپلیت 45هزار 600.000 تومان
داکت اسپلیت 60هزار 600.000 تومان
داکت اسپلیت 90هزار 700.000 تومان

سایر دستمزدها:
- بازدید اولیه با ایاب ذهاب 25.000 تومان
- نصب پایه زمینی 20.000 تومان
- نصب پایه دیواری کوچک 40.000 تومان
- نصب پایه زمینی بزرگ 50.000 تومان
- سوراخکاری تا 20 سانت 40.000 تومان
- سوراخکاری تا 40 سانت 50.000 تومان
- سوراخکاری سقف 90.000 تومان
- نصب لوله درین هرمتر 10.000 تومان
- تست نشتی و رفع نشتی 50.000 تومان
- وکیوم 30.000 تومان
- دستمزد داکت کشی هرمتر 10.000 تومان
- برق کشی هرمتر 10.000 تومان
- شستشوی لوله با گاز ازت 50.000 تومان
- جوشکاری هر سر لوله 30.000 تومان
- پرچ کردن هر سر لوله 30.000 تومان
- دستمزد لوله کشی مسی 30.000 تومان
تعرفه های اسپلیت کاستی
اسپلیت کاستی 24هزار 400.000 تومان
اسپلیت کاستی 30هزار 450.000 تومان
اسپلیت کاستی 36هزار 500.000 تومان
اسپلیت کاستی 45هزار 600.000 تومان
اسپلیت کاستی 60هزار 600.000 تومان
اسپلیت کاستی 90هزار 700.000 تومان

سایر دستمزدها:
- بازدید اولیه با ایاب ذهاب 25.000 تومان
- نصب پایه زمینی 20.000 تومان
- نصب پایه دیواری کوچک 40.000 تومان
- نصب پایه زمینی بزرگ 50.000 تومان
- سوراخکاری تا 20 سانت 40.000 تومان
- سوراخکاری تا 40 سانت 50.000 تومان
- سوراخکاری سقف 90.000 تومان
- نصب لوله درین هرمتر 10.000 تومان
- تست نشتی و رفع نشتی 50.000 تومان
- وکیوم 30.000 تومان
- دستمزد داکت کشی هرمتر 10.000 تومان
- برق کشی هرمتر 10.000 تومان
- شستشوی لوله با گاز ازت 50.000 تومان
- جوشکاری هر سر لوله 30.000 تومان
- پرچ کردن هر سر لوله 30.000 تومان
- دستمزد لوله کشی مسی 30.000 تومان

تعرفه های سرویس انواع کولرگازی

تعرفه های اسپلیت دیواری
اسپلیت دیواری 12هزار 160.000 تومان
اسپلیت دیواری 18هزار 160.000 تومان
اسپلیت دیواری 24هزار 170.000 تومان
اسپلیت دیواری 30هزار 180.000 تومان
اسپلیت دیواری 36هزار 200.000 تومان
تعرفه های اسپلیت ایستاده
اسپلیت ایستاده 36هزار 200.000 تومان
اسپلیت ایستاده 42هزار 220.000 تومان
اسپلیت ایستاده 50هزار 240.000 تومان
اسپلیت ایستاده 60هزار 270.000 تومان
اسپلیت ایستاده 90هزار 300.000 تومان
تعرفه های داکت اسپلیت
داکت اسپلیت 24هزار 350.000 تومان
داکت اسپلیت 30هزار 350.000 تومان
داکت اسپلیت 36هزار 400.000 تومان
داکت اسپلیت 45هزار 400.000 تومان
داکت اسپلیت 60هزار 450.000 تومان
داکت اسپلیت 90هزار 550.000 تومان
تعرفه های اسپلیت کاستی
اسپلیت کاستی 24هزار 350.000 تومان
اسپلیت کاستی 30هزار 350.000 تومان
اسپلیت کاستی 36هزار 400.000 تومان
اسپلیت کاستی 45هزار 400.000 تومان
اسپلیت کاستی 60هزار 450.000 تومان
اسپلیت کاستی 90هزار 550.000 تومان
تعرفه های کولر پنجره ای
سرویس پنجره ای در محل شما 100.000 تومان
سرویس پنجره ای در کارگاه 65.000 تومان

تعرفه های تعمیرات کولرگازی

تعرفه های اسپلیت دیواری
مزد تعویض کمپرسور 150 الی 180هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور 30هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور با جنس 150هزار تومان
مزد تعویض خازن فن اواپراتور 40 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی 40 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی با جنس 80 هزارتومان
مزد تعویض کنتاکتور 50 هزار تومان
مزد تعویض فیلتردرایر 80 هزار تومان
مزد تعویض شیر برقی 120 هزار تومان
مزد تعویض لوله مویی 100 هزار تومان
مزد تعویض شیر رفت یا برگشت 60 هزار تومان
مزد تعویض سنسور یونیت داخلی 50 هزار تومان
مزد تعویض بلوور پنل داخلی 60 هزار تومان
مزد تعویض پروانه پنل خارجی 40 هزار تومان
مزد تعویض فن پنل داخلی یا خارجی 60 هزار تومان
مزد تعویض برد الکترونیکی 60 هزار تومان
مزد تعویض و نصب برد الکترونیکی مادر 150 هزار تومان
مزد شستشوی کامل مدار با گاز ازت 130 هزار تومان
مزد رفع نشتی و جوشکاری و وکیوم کامل180 هزار تومان
مزد تعویض رادیات کندانسور یا اواپراتور 100 هزار تومان
مزد تعویض مهره و پرچ کردن هر سر لوله 30 هزار تومان
مزد شارژ گاز(سرگاز) 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز تا 40 PSI(سرگاز با گاز) 100 الی 150 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل 80 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل ( با گاز R22 ) مبلغ 250.000 الی 600.000 تومان
مزد شارژ گاز کامل(با گاز R140 ) مبلغ 300.000 الی 750.000 تومان
مزد شارژ روغن 50 هزار تومان
مزد تعویض موتور دمپر 50 هزار تومان
دستمزد بازدید و تست اولیه 25 هزار تومان
تعرفه های اسپلیت ایستاده
مزد تعویض کمپرسور 250هزارتومان
مزد تعویض خازن کمپرسور 30 هزارتومان
مزد تعویض خازن کمپرسور با جنس 150 هزارتومان
مزد تعویض خازن فن اواپراتور 50 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی 50 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی با جنس 100 هزارتومان
مزد تعویض کنتاکتور 50 هزارتومان
مزد تعویض فیلتردرایر 80 ,هزار تومان
مزد تعویض شیر برقی 120 هزارتومان
مزد تعویض لوله مویی 100 هزارتومان
مزد تعویض شیر رفت یا برگشت 60 هزار تومان
مزد تعویض سنسور یونیت داخلی 50 هزارتومان
مزد تعویض بلوور پنل داخلی 60 هزارتومان
مزد تعویض پروانه پنل خارجی 40 هزارتومان
مزد تعویض فن پنل داخلی یا خارجی 60 هزار تومان
مزد تعویض برد الکترونیکی 60 هزارتومان
مزد تعویض و نصب برد الکترونیکی مادر 150 هزار تومان
مزد شستشوی کامل مدار با گاز ازت 130 هزارتومان
مزد رفع نشتی و جوشکاری و وکیوم کامل 180 هزار تومان
مزد تعویض رادیات کندانسور یا اواپراتور 100 هزارتومان
مزد تعویض مهره و پرچ کردن هر سر لوله 30 هزار تومان
مزد شارژ گاز(سرگاز) 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز تا 40 PSI(سرگاز با گاز) 150 الی 400 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل 80 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل ( با گاز R22 ) مبلغ 600.000 الی 1.500.000 تومان
مزد شارژ گاز کامل(با گاز R140 ) مبلغ 750.000 الی 2.000.000 تومان
مزد شارژ روغن 50 هزار تومان
مزد تعویض موتور دمپر 50 هزارتومان
دستمزد بازدید و تست اولیه 25 هزار تومان
تعرفه های داکت اسپلیت
مزد تعویض کمپرسور 250هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور 30 هزارتومان
مزد تعویض خازن کمپرسور با جنس 150 هزارتومان
مزد تعویض خازن فن اواپراتور 5۰هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی 50هزارتومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی با جنس 100هزارتومان
مزد تعویض کنتاکتور 50 هزار تومان
مزد تعویض فیلتردرایر 80 هزار تومان
مزد تعویض شیر برقی 120 هزارتومان
مزد تعویض لوله مویی 100 هزارتومان
مزد تعویض شیر رفت یا برگشت 60 هزار تومان
مزد تعویض سنسور یونیت داخلی 50 هزار تومان
مزد تعویض بلوور پنل داخلی 60 هزارتومان
مزد تعویض پروانه پنل خارجی 40 هزارتومان
مزد تعویض فن پنل داخلی یا خارجی 60 هزارتومان
مزد تعویض برد الکترونیکی 60 هزارتومان
مزد تعویض و نصب برد الکترونیکی مادر 150 هزار تومان
مزد شستشوی کامل مدار با گاز ازت 130 هزارتومان
مزد رفع نشتی و جوشکاری و وکیوم کامل 180 هزار تومان
مزد تعویض رادیات کندانسور یا اواپراتور 100 هزار تومان
مزد تعویض مهره و پرچ کردن هر سر لوله 30 هزار تومان
مزد شارژ گاز(سرگاز) 50 ,هزار تومان
مزد شارژ گاز تا 40 PSI(سرگاز با گاز) 170 الی 450 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل 80 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل ( با گاز R22 ) مبلغ 420.000 الی 1.550.000 تومان
مزد شارژ گاز کامل(با گاز R140 ) مبلغ 470.000 الی 2.050.000 تومان
مزد شارژ روغن 50 هزار تومان
مزد تعویض موتور دمپر 50 هزار تومان
دستمزد بازدید و تست اولیه 30 هزار تومان
تعرفه های اسپلیت کاستی
مزد تعویض کمپرسور 200هزارتومان
مزد تعویض خازن کمپرسور 30 هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور با جنس 150 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن اواپراتور 40 هزارتومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی 40 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی با جنس 80 هزار تومان
مزد تعویض کنتاکتور 50 هزار تومان
مزد تعویض فیلتردرایر 80 هزار تومان
مزد تعویض شیر برقی 120 هزار تومان
مزد تعویض لوله مویی 100 هزارتومان
مزد تعویض شیر رفت یا برگشت 60 هزارتومان
مزد تعویض سنسور یونیت داخلی 50 هزار تومان
مزد تعویض بلوور پنل داخلی 60 هزار تومان
مزد تعویض پروانه پنل خارجی 40 هزار تومان
مزد تعویض فن پنل داخلی یا خارجی 60 هزارتومان
مزد تعویض برد الکترونیکی 60 هزار تومان
مزد تعویض و نصب برد الکترونیکی مادر 150 هزار تومان
مزد شستشوی کامل مدار با گاز ازت 130 هزار تومان
مزد رفع نشتی و جوشکاری و وکیوم کامل 180 هزار تومان
مزد تعویض رادیات کندانسور یا اواپراتور 100 هزار تومان
مزد تعویض مهره و پرچ کردن هر سر لوله 30 هزار تومان
مزد شارژ گاز(سرگاز) 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز تا 40 PSI(سرگاز با گاز) 150 الی 220 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل 80 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل ( با گاز R22 ) مبلغ 320.000 الی 1.050.000 تومان
مزد شارژ گاز کامل(با گاز R140 ) مبلغ 370.000 الی 1.250.000 تومان
مزد شارژ روغن 50 هزار تومان
مزد تعویض موتور دمپر 50هزار تومان
دستمزد بازدید و تست اولیه 30 هزارتومان
تعرفه های کولرهای پنجره ای
مزد تعویض کمپرسور 150 هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور 40 هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور با جنس 120 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن اواپراتور 40هزار تومان
مزد تعویض کلید 60 هزار تومان
مزد تعویض بلبرینگ 120هزار تومان
مزد تعویض بلبرینگ با جنس 180هزار تومان
مزد تعویض ترموستات 60 هزار تومان
مزد تعویض لوله مویی 100 هزار تومان
مزد تعویض پروانه فن 100 هزار تومان
مزد تعویض فن 80 هزار تومان
مزد شستشوی کامل مدار 60 هزار تومان
مزد رفع نشتی و وکیوم کامل 60 هزار تومان
مزد تعویض رادیات کندانسور و اواپراتور 100 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل(با گاز) 300 الی 450 هزار تومان
مزد شارژ روغن 50 هزار تومان
مزد تعویض موتور دمپر 40 هزار تومان
مزد تعویض سیم کشی بطور کامل 120 هزار تومان
بازدید و تست اولیه 30 هزار تومان
تعرفه های کولرهای پرتابل
مزد تعویض کمپرسور 150هزارتومان
مزد تعویض خازن کمپرسور 40 هزارتومان
مزد تعویض خازن کمپرسور با جنس 120 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن اواپراتور 40هزار تومان
مزد تعویض کلید 60 هزار تومان
مزد تعویض بلبرینگ 120هزار تومان
مزد تعویض بلبرینگ با جنس 180هزار تومان
مزد تعویض ترموستات 60هزار تومان
مزد تعویض لوله مویی 100 هزارتومان
مزد تعویض پروانه فن 100 هزار تومان
مزد تعویض فن 8۰هزار تومان
مزد شستشوی کامل مدار 60 هزار تومان
مزد رفع نشتی و وکیوم کامل60 هزار تومان
مزد تعویض رادیات کندانسور و اواپراتور 100 هزارتومان
مزد شارژ گاز کامل 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل(با گاز) 300 الی 450 هزار تومان
مزد شارژ روغن 50 هزار تومان
مزد تعویض موتور دمپر 40 هزار تومان
مزد تعویض سیم کشی بطور کامل 120 هزارتومان
بازدید و تست اولیه 30 هزار تومان