در این صفحه میتوانید تعرفه های انواع خدمات مربوط به کولرگازی را مشاهده کنید و سپس اقدام به ثبت سفارش کنید.

تعرفه های نصب انواع کولرگازی

تعرفه های اسپلیت دیواری
اسپلیت دیواری 12هزار 600.000 تومان
اسپلیت دیواری 18هزار 600.000 تومان
اسپلیت دیواری 24هزار 650.000 تومان
اسپلیت دیواری 30هزار 650.000 تومان
اسپلیت دیواری 36هزار 700.000 تومان

سایر دستمزدها:
- بازدید اولیه با ایاب ذهاب 50.000 تومان
- نصب پایه زمینی 80.000 تومان
- نصب پایه دیواری کوچک 100.000 تومان
- نصب پایه زمینی بزرگ 120.000 تومان
- سوراخکاری تا 20 سانت 100.000 تومان
- سوراخکاری تا 40 سانت 150.000 تومان
- سوراخکاری سقف 200.000 تومان
- نصب لوله درین هرمتر 15.000 تومان
- تست نشتی و رفع نشتی 100.000 تومان
- وکیوم 30.000 تومان
- دستمزد داکت کشی هرمتر 25.000 تومان
- برق کشی هرمتر 10.000 تومان
- شستشوی لوله با گاز ازت 50.000 تومان
- جوشکاری هر سر لوله 50.000 تومان
- پرچ کردن هر سر لوله 40.000 تومان
- دستمزد لوله کشی مسی 50.000 تومان
تعرفه های اسپلیت ایستاده
اسپلیت ایستاده 36هزار 800.000 تومان
اسپلیت ایستاده 48هزار 800.000 تومان
اسپلیت ایستاده 50هزار 900.000 تومان
اسپلیت ایستاده 60هزار 1.000.000 تومان
اسپلیت ایستاده 90هزار 1.500.000 تومان

سایر دستمزدها:
- بازدید اولیه با ایاب ذهاب 30.000 تومان
- نصب پایه زمینی 50.000 تومان
- نصب پایه دیواری کوچک 100.000 تومان
- نصب پایه زمینی بزرگ 120.000 تومان
- سوراخکاری تا 20 سانت 100.000 تومان
- سوراخکاری تا 40 سانت 150.000 تومان
- سوراخکاری سقف 200.000 تومان
- نصب لوله درین هرمتر 15.000 تومان
- تست نشتی و رفع نشتی 100.000 تومان
- وکیوم 30.000 تومان
- دستمزد داکت کشی هرمتر 25.000 تومان
- برق کشی هرمتر 10.000 تومان
- شستشوی لوله با گاز ازت 50.000 تومان
- جوشکاری هر سر لوله 50.000 تومان
- پرچ کردن هر سر لوله 40.000 تومان
- دستمزد لوله کشی مسی 60.000 تومان
تعرفه های داکت اسپلیت
داکت اسپلیت 24هزار 1.200.000 تومان
داکت اسپلیت 30هزار 1.500.000 تومان
داکت اسپلیت 36هزار 1.800.000 تومان
داکت اسپلیت 45هزار 1.800.000 تومان
داکت اسپلیت 60هزار 2.000.000 تومان
داکت اسپلیت 90هزار 2.500.000 تومان

سایر دستمزدها:
- بازدید اولیه با ایاب ذهاب 50.000 تومان
- نصب پایه زمینی 50.000 تومان
- نصب پایه دیواری کوچک 100.000 تومان
- نصب پایه زمینی بزرگ 120.000 تومان
- سوراخکاری تا 20 سانت 100.000 تومان
- سوراخکاری تا 40 سانت 150.000 تومان
- سوراخکاری سقف 200.000 تومان
- نصب لوله درین هرمتر 15.000 تومان
- تست نشتی و رفع نشتی 100.000 تومان
- وکیوم 30.000 تومان
- دستمزد داکت کشی هرمتر 25.000 تومان
- برق کشی هرمتر 10.000 تومان
- شستشوی لوله با گاز ازت 50.000 تومان
- جوشکاری هر سر لوله 50.000 تومان
- پرچ کردن هر سر لوله 40.000 تومان
- دستمزد لوله کشی مسی 70.000 تومان
تعرفه های اسپلیت کاستی
اسپلیت کاستی 24هزار 1.300.000 تومان
اسپلیت کاستی 30هزار 1.500.000 تومان
اسپلیت کاستی 36هزار 1.800.000 تومان
اسپلیت کاستی 45هزار 1.800.000 تومان
اسپلیت کاستی 60هزار 2.000.000 تومان
اسپلیت کاستی 90هزار 2.500.000 تومان

سایر دستمزدها:
- بازدید اولیه با ایاب ذهاب 50.000 تومان
- نصب پایه زمینی 50.000 تومان
- نصب پایه دیواری کوچک 100.000 تومان
- نصب پایه زمینی بزرگ 120.000 تومان
- سوراخکاری تا 20 سانت 100.000 تومان
- سوراخکاری تا 40 سانت 150.000 تومان
- سوراخکاری سقف 200.000 تومان
- نصب لوله درین هرمتر 15.000 تومان
- تست نشتی و رفع نشتی 100.000 تومان
- وکیوم 30.000 تومان
- دستمزد داکت کشی هرمتر 25.000 تومان
- برق کشی هرمتر 10.000 تومان
- شستشوی لوله با گاز ازت 50.000 تومان
- جوشکاری هر سر لوله 50.000 تومان
- پرچ کردن هر سر لوله 40.000 تومان
- دستمزد لوله کشی مسی 70.000 تومان

تعرفه های سرویس انواع کولرگازی

تعرفه های اسپلیت دیواری
اسپلیت دیواری 12هزار 500.000 تومان
اسپلیت دیواری 18هزار 500.000 تومان
اسپلیت دیواری 24هزار 600.000 تومان
اسپلیت دیواری 30هزار 600.000 تومان
اسپلیت دیواری 36هزار 650.000 تومان
تعرفه های اسپلیت ایستاده
اسپلیت ایستاده 36هزار 700.000 تومان
اسپلیت ایستاده 42هزار 700.000 تومان
اسپلیت ایستاده 50هزار 750.000 تومان
اسپلیت ایستاده 60هزار 800.000 تومان
اسپلیت ایستاده 90هزار 1.000.000 تومان
تعرفه های داکت اسپلیت
داکت اسپلیت 24هزار 1.500.000 تومان
داکت اسپلیت 30هزار 1.500.000 تومان
داکت اسپلیت 36هزار 1.800.000 تومان
داکت اسپلیت 45هزار 1.800.000 تومان
داکت اسپلیت 60هزار 2.000.000 تومان
داکت اسپلیت 90هزار 2.500.000 تومان
تعرفه های اسپلیت کاستی
اسپلیت کاستی 24هزار 1.500.000 تومان
اسپلیت کاستی 30هزار 1.500.000 تومان
اسپلیت کاستی 36هزار 1.800.000 تومان
اسپلیت کاستی 45هزار 1.800.000 تومان
اسپلیت کاستی 60هزار 2.000.000 تومان
اسپلیت کاستی 90هزار 2.500.000 تومان
تعرفه های کولر پنجره ای
سرویس پنجره ای در محل شما 300.000 تومان
سرویس پنجره ای در کارگاه 200.000 تومان
هزینه کارگری برای هر کولرگازی 80.000 تومان
هزینه حمل هر طبقه اضافه بدون آسانسور 50.000 تومان
هزینه حمل هر طبقه اضافه با آسانسور 20.000 تومان

تعرفه های تعمیرات کولرگازی

تعرفه های اسپلیت دیواری
مزد تعویض کمپرسور 500 هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور 150هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور با جنس 250هزار تومان
مزد تعویض خازن فن روی برد اواپراتور 180 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی 100 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی با جنس 150 هزارتومان
مزد تعویض کنتاکتور 150 هزار تومان
مزد تعویض فیلتردرایر 100 هزار تومان
مزد تعویض شیر برقی 500 هزار تومان
مزد تعویض لوله مویی 200 هزار تومان
مزد تعویض شیر رفت یا برگشت 150 هزار تومان
مزد تعویض سنسور یونیت داخلی 150 هزار تومان
مزد تعویض بلوور پنل داخلی 200 هزار تومان
مزد تعویض پروانه پنل خارجی 150 هزار تومان
مزد تعویض فن پنل داخلی یا خارجی 200 هزار تومان
مزد تعویض برد الکترونیکی 250 هزار تومان
مزد تعویض و نصب برد الکترونیکی مادر 400 هزار تومان
مزد شستشوی کامل مدار با گاز ازت 200 هزار تومان
مزد رفع نشتی و جوشکاری و وکیوم کامل300 هزار تومان
مزد تعویض رادیات کندانسور یا اواپراتور 300 هزار تومان
مزد تعویض مهره و پرچ کردن هر سر لوله 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز(سرگاز) 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز تا 20 PSI(سرگاز با گاز) 250 هزار تومان
مزد شارژ گاز تا 40 PSI(سرگاز با گاز) 350 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل 100 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل ( با گاز R22 ) هر کیلو 550 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل(با گاز R140 ) هر کیلو 600 هزار تومان
مزد شارژ روغن 100 هزار تومان
مزد شارژ روغن با (روغن هر لیتر ) 350 هزار تومان
مزد تعویض موتور دمپر 150 هزار تومان
دستمزد بازدید و تست اولیه 100 هزار تومان
تعرفه های اسپلیت ایستاده
مزد تعویض کمپرسور 600 هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور 150هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور با جنس 250هزار تومان
مزد تعویض خازن فن روی برد اواپراتور 180 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی 100 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی با جنس 150 هزارتومان
مزد تعویض کنتاکتور 150 هزار تومان
مزد تعویض فیلتردرایر 100 هزار تومان
مزد تعویض شیر برقی 500 هزار تومان
مزد تعویض لوله مویی 200 هزار تومان
مزد تعویض شیر رفت یا برگشت 150 هزار تومان
مزد تعویض سنسور یونیت داخلی 150 هزار تومان
مزد تعویض بلوور پنل داخلی 200 هزار تومان
مزد تعویض پروانه پنل خارجی 150 هزار تومان
مزد تعویض فن پنل داخلی یا خارجی 200 هزار تومان
مزد تعویض برد الکترونیکی 250 هزار تومان
مزد تعویض و نصب برد الکترونیکی مادر 400 هزار تومان
مزد شستشوی کامل مدار با گاز ازت 200 هزار تومان
مزد رفع نشتی و جوشکاری و وکیوم کامل300 هزار تومان
مزد تعویض رادیات کندانسور یا اواپراتور 300 هزار تومان
مزد تعویض مهره و پرچ کردن هر سر لوله 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز(سرگاز) 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز تا 20 PSI(سرگاز با گاز) 250 هزار تومان
مزد شارژ گاز تا 40 PSI(سرگاز با گاز) 350 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل 100 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل ( با گاز R22 ) هر کیلو 550 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل(با گاز R140 ) هر کیلو 600 هزار تومان
مزد شارژ روغن 100 هزار تومان
مزد شارژ روغن با (روغن هر لیتر ) 350 هزار تومان
مزد تعویض موتور دمپر 150 هزار تومان
دستمزد بازدید و تست اولیه 100 هزار تومان
تعرفه های داکت اسپلیت
مزد تعویض کمپرسور 600 هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور 150هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور با جنس 250هزار تومان
مزد تعویض خازن فن روی برد اواپراتور 180 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی 100 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی با جنس 150 هزارتومان
مزد تعویض کنتاکتور 150 هزار تومان
مزد تعویض فیلتردرایر 100 هزار تومان
مزد تعویض شیر برقی 500 هزار تومان
مزد تعویض لوله مویی 200 هزار تومان
مزد تعویض شیر رفت یا برگشت 150 هزار تومان
مزد تعویض سنسور یونیت داخلی 150 هزار تومان
مزد تعویض بلوور پنل داخلی 200 هزار تومان
مزد تعویض پروانه پنل خارجی 150 هزار تومان
مزد تعویض فن پنل داخلی یا خارجی 200 هزار تومان
مزد تعویض برد الکترونیکی 250 هزار تومان
مزد تعویض و نصب برد الکترونیکی مادر 400 هزار تومان
مزد شستشوی کامل مدار با گاز ازت 200 هزار تومان
مزد رفع نشتی و جوشکاری و وکیوم کامل300 هزار تومان
مزد تعویض رادیات کندانسور یا اواپراتور 300 هزار تومان
مزد تعویض مهره و پرچ کردن هر سر لوله 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز(سرگاز) 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز تا 20 PSI(سرگاز با گاز) 250 هزار تومان
مزد شارژ گاز تا 40 PSI(سرگاز با گاز) 350 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل 100 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل ( با گاز R22 ) هر کیلو 550 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل(با گاز R140 ) هر کیلو 600 هزار تومان
مزد شارژ روغن 100 هزار تومان
مزد شارژ روغن با (روغن هر لیتر ) 350 هزار تومان
مزد تعویض موتور دمپر 150 هزار تومان
دستمزد بازدید و تست اولیه 100 هزار تومان
تعرفه های اسپلیت کاستی
مزد تعویض کمپرسور 600 هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور 150هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور با جنس 250هزار تومان
مزد تعویض خازن فن روی برد اواپراتور 180 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی 100 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی با جنس 150 هزارتومان
مزد تعویض کنتاکتور 150 هزار تومان
مزد تعویض فیلتردرایر 100 هزار تومان
مزد تعویض شیر برقی 500 هزار تومان
مزد تعویض لوله مویی 200 هزار تومان
مزد تعویض شیر رفت یا برگشت 150 هزار تومان
مزد تعویض سنسور یونیت داخلی 150 هزار تومان
مزد تعویض بلوور پنل داخلی 200 هزار تومان
مزد تعویض پروانه پنل خارجی 150 هزار تومان
مزد تعویض فن پنل داخلی یا خارجی 200 هزار تومان
مزد تعویض برد الکترونیکی 250 هزار تومان
مزد تعویض و نصب برد الکترونیکی مادر 400 هزار تومان
مزد شستشوی کامل مدار با گاز ازت 200 هزار تومان
مزد رفع نشتی و جوشکاری و وکیوم کامل300 هزار تومان
مزد تعویض رادیات کندانسور یا اواپراتور 300 هزار تومان
مزد تعویض مهره و پرچ کردن هر سر لوله 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز(سرگاز) 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز تا 20 PSI(سرگاز با گاز) 250 هزار تومان
مزد شارژ گاز تا 40 PSI(سرگاز با گاز) 350 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل 100 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل ( با گاز R22 ) هر کیلو 550 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل(با گاز R140 ) هر کیلو 600 هزار تومان
مزد شارژ روغن 100 هزار تومان
مزد شارژ روغن با (روغن هر لیتر ) 350 هزار تومان
مزد تعویض موتور دمپر 150 هزار تومان
دستمزد بازدید و تست اولیه 100 هزار تومان
تعرفه های کولرهای پنجره ای
مزد تعویض کمپرسور 500 هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور 150هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور با جنس 250هزار تومان
مزد تعویض خازن فن روی برد اواپراتور 180 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی 100 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی با جنس 150 هزارتومان
مزد تعویض کنتاکتور 150 هزار تومان
مزد تعویض فیلتردرایر 100 هزار تومان
مزد تعویض شیر برقی 500 هزار تومان
مزد تعویض لوله مویی 200 هزار تومان
مزد تعویض شیر رفت یا برگشت 150 هزار تومان
مزد تعویض سنسور یونیت داخلی 150 هزار تومان
مزد تعویض بلوور پنل داخلی 200 هزار تومان
مزد تعویض پروانه پنل خارجی 150 هزار تومان
مزد تعویض فن پنل داخلی یا خارجی 200 هزار تومان
مزد تعویض برد الکترونیکی 250 هزار تومان
مزد تعویض و نصب برد الکترونیکی مادر 400 هزار تومان
مزد شستشوی کامل مدار با گاز ازت 200 هزار تومان
مزد رفع نشتی و جوشکاری و وکیوم کامل300 هزار تومان
مزد تعویض رادیات کندانسور یا اواپراتور 300 هزار تومان
مزد تعویض مهره و پرچ کردن هر سر لوله 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز(سرگاز) 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز تا 20 PSI(سرگاز با گاز) 250 هزار تومان
مزد شارژ گاز تا 40 PSI(سرگاز با گاز) 350 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل 100 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل ( با گاز R22 ) هر کیلو 550 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل(با گاز R140 ) هر کیلو 600 هزار تومان
مزد شارژ روغن 100 هزار تومان
مزد شارژ روغن با (روغن هر لیتر ) 350 هزار تومان
مزد تعویض موتور دمپر 150 هزار تومان
دستمزد بازدید و تست اولیه 100 هزار تومان
تعرفه های کولرهای پرتابل
مزد تعویض کمپرسور 500 هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور 150هزار تومان
مزد تعویض خازن کمپرسور با جنس 250هزار تومان
مزد تعویض خازن فن روی برد اواپراتور 180 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی 100 هزار تومان
مزد تعویض خازن فن بیرونی با جنس 150 هزارتومان
مزد تعویض کنتاکتور 150 هزار تومان
مزد تعویض فیلتردرایر 100 هزار تومان
مزد تعویض شیر برقی 500 هزار تومان
مزد تعویض لوله مویی 200 هزار تومان
مزد تعویض شیر رفت یا برگشت 150 هزار تومان
مزد تعویض سنسور یونیت داخلی 150 هزار تومان
مزد تعویض بلوور پنل داخلی 200 هزار تومان
مزد تعویض پروانه پنل خارجی 150 هزار تومان
مزد تعویض فن پنل داخلی یا خارجی 200 هزار تومان
مزد تعویض برد الکترونیکی 250 هزار تومان
مزد تعویض و نصب برد الکترونیکی مادر 400 هزار تومان
مزد شستشوی کامل مدار با گاز ازت 200 هزار تومان
مزد رفع نشتی و جوشکاری و وکیوم کامل300 هزار تومان
مزد تعویض رادیات کندانسور یا اواپراتور 300 هزار تومان
مزد تعویض مهره و پرچ کردن هر سر لوله 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز(سرگاز) 50 هزار تومان
مزد شارژ گاز تا 20 PSI(سرگاز با گاز) 250 هزار تومان
مزد شارژ گاز تا 40 PSI(سرگاز با گاز) 350 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل 100 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل ( با گاز R22 ) هر کیلو 550 هزار تومان
مزد شارژ گاز کامل(با گاز R140 ) هر کیلو 600 هزار تومان
مزد شارژ روغن 100 هزار تومان
مزد شارژ روغن با (روغن هر لیتر ) 350 هزار تومان
مزد تعویض موتور دمپر 150 هزار تومان
دستمزد بازدید و تست اولیه 100 هزار تومان