آموزش نصب کولرگازی

۱۳۹۹-۰۳-۰۳

نصب پنل خارجی در ارتفاعی بالاتر از پنل داخلی

[…]
۱۳۹۹-۰۳-۰۳

نکات فنی در نصب کولرگازی – یونیت داخلی

[…]
۱۳۹۹-۰۳-۰۳

نکات فنی در نصب کولرگازی – یونیت بیرونی

[…]
۱۳۹۹-۰۳-۰۳

نکات مهم در نصب کولرگازی – بخش سوم

[…]
۱۳۹۹-۰۳-۰۳

نکات مهم در نصب کولرگازی – بخش دوم

[…]
۱۳۹۹-۰۳-۰۳

نکات مهم در نصب کولرگازی – بخش اول

[…]
۱۳۹۹-۰۳-۰۳

آموزش کامل نصب اسپلیت دیواری – بخش دوم (نصب یونیت بیرونی)

[…]
۱۳۹۹-۰۳-۰۳

آموزش کامل نصب اسپلیت دیواری – بخش اول (نصب یونیت داخلی)

[…]