نصب

۱۳۹۰-۰۷-۱۷

پنجره ای

نصب کولر پنجره ای   پنجره ای (بدون کارگر) پنجره ای(با کارگر) ۶۰ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان   شامل: نصب دستگاه داخل محفظه راه اندازی […]
۱۳۹۰-۰۷-۱۷

اسپلیت دیواری

نصب کولر اسپلیت دیواری     اسپلیت دیواری ۱۲ تا ۱۸هزار اسپلیت دیواری ۲۴ تا ۳۰هزار اسپلیت دیواری ۳۶ تا ۴۲هزار ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان […]
۱۳۹۰-۰۷-۱۷

اسپلیت سقفی

نصب کولر سقفی      اسپلیت سقفی ۲۴ تا ۳۶هزار اسپلیت سقفی ۴۵ تا ۶۰هزار اسپلیت سقفی ۹۰هزار ۳۰۰ هزار تومان ۴۰۰ هزار تومان ۵۰۰ هزار […]
۱۳۹۰-۰۷-۱۷

پرتابل

نصب کولر پرتابل     پرتابل ۱۸ تا ۲۴ هزار ۶۰ هزار تومان     شامل: راه اندازی دستگاه و آموزش نحوه نگهداری     دستمزد […]
۱۳۹۰-۰۷-۱۷

داکت اسپلیت

نصب کولر داکت اسپلیت     داکت اسپلیت ۲۴ تا ۳۶هزار داکت اسپلیت ۴۵ تا ۶۰هزار داکت اسپلیت ۹۰هزار ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان ۵۰۰ تا […]
۱۳۹۰-۰۷-۱۷

اسپلیت ایستاده

نصب کولر اسپلیت ایستاده    اسپلیت ایستاده ۳۶ تا ۵۰هزار اسپلیت ایستاده ۶۰ تا ۹۰هزار ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان   […]
۱۳۹۰-۰۷-۱۷

اسپلیت کاستی

نصب کولر کاستی      اسپلیت کاستی ۲۴ تا ۳۶هزار اسپلیت کاستی ۴۵ تا ۶۰هزار اسپلیت کاستی ۹۰هزار ۳۰۰ هزار تومان ۴۰۰ هزار تومان ۵۰۰ هزار […]