تعمیر

۱۳۹۷-۰۹-۲۲

پنجره ای

تعمیر کولر پنجره ای     پنجره ای ۱۸ تا ۲۴ هزار طبق نظر کارشناس         نکته: هزینه کارگر جداگانه محاسبه می گردد. […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۱

اسپلیت دیواری

تعمیر کولر اسپلیت دیواری     اسپلیت دیواری ۱۲ تا ۱۸هزار اسپلیت دیواری ۲۴ تا ۳۰هزار اسپلیت دیواری ۳۶ تا ۴۲هزار طبق نظر کارشناس طبق نظر […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۰

اسپلیت سقفی

تعمیر کولر سقفی      اسپلیت سقفی ۲۴ تا ۳۶هزار اسپلیت سقفی ۴۵ تا ۶۰هزار اسپلیت سقفی ۹۰هزار طبق نظر کارشناس طبق نظر کارشناس طبق نظر […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۹

پرتابل

تعمیر کولر پرتابل     پرتابل ۱۸ تا ۲۴ هزار طبق نظر کارشناس     دستمزد تعویض کمپرسور ۱۲هزار تا ۱۸هزار دستمزد تعویض کمپرسور ۲۴هزار تا […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۸

داکت اسپلیت

تعمیر کولر داکت اسپلیت     داکت اسپلیت  ۱۲ تا ۱۸هزار داکت اسپلیت ۲۴ تا ۳۰هزار داکت اسپلیت ۳۶ تا ۴۲هزار طبق نظر کارشناس طبق نظر […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۸

اسپلیت ایستاده

تعمیر کولر اسپلیت ایستاده     اسپلیت ایستاده  ۳۶ تا ۵۰هزار اسپلیت ایستاده ۶۰ تا ۹۰هزار طبق نظر کارشناس طبق نظر کارشناس     دستمزد تعویض […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۷

اسپلیت کاستی

تعمیر کولر اسپلیت کاستی     اسپلیت کاستی ۱۲ تا ۱۸هزار اسپلیت کاستی ۲۴ تا ۳۰هزار اسپلیت کاستی ۳۶ تا ۴۲هزار طبق نظر کارشناس طبق نظر […]